در تهران یکی میگفت: خوش به حال مسافرکش های میدان آزادی...!

که آزادانه فریاد میزنند:

آزادی!

آزادی!

آزادی!


و عابران خسته می پرسند:

-آزادی چند؟


من عابری را دیدم که از راننده سؤال کرد:

- آزادی کجاست؟!


و راننده با لحنی معنادار گفت:

-رد کردی؛ " آزادی" قبل از انقلاب بود! "

 

و من به او گفتم:

آری؛


👈از "غرب" که به میدان آزادی نگاه کنی٬

آزادی قبل از انقلاب است!

 

ولی 👈از "میدان امام حسین(ع)" که به آزادی نگاه کنی٬ می بینی که آزادی٬ درست "بعد از انقلاب" قرار دارد...✌️

 

پس بنگر که در کدامین سو ایستاده ای؛

🔸طرف امام حسین (ع)

🔸یا طرف غرب...؟!