یک جسم بی جان که عاشق جان های بی جسم است...
...أحیاء عند ربهم...
مسیری است سخت و طاقت فرسا... بدون این دو بال طی نمی شود... علم و اخلاق...


البته "آقا" بودن کار هر مذکری نیست... 


شادی دل حضرت مادر صلوات...