از حرم شما

تا حرم مادرمان

بین الحرمین دیگری

           خواهیم ساخت