من کجا مثنوی و بیت و غزل میخواهم؟؟ 

.

.

.

شاعری مال خودت بوس و بغل میخواهم


#لاادری