خواب هایمان

کوتاه شدند

از وقتی خیالت

به انتها رسید...