حرفی برای گفتن اگر بود ، 

،

دیوار ها سکوت نمیکردند...