مگر می شود زندگی مرا بهم ریخته آفریده باشد;


خالق دانه های انار؟!!