هزاران پیامبر

ظهور کرد

تا دست به دست

دست تو را

به دست خدا برسانند